นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน (คุกกี้) ซึ่งมีการใช้งานบนเว็บไซต์และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (ต่อไปเรียกว่า“เว็บไซต์”) ที่อยู่ภายใต้การควบคุมและการจัดการดูแลของบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (ต่อไปเรียกว่า “บริษัทฯ”) สำหรับให้ผู้ใช้งาน (ต่อไปเรียกว่า“ท่าน”) มีความเข้าใจถึงนิยาม วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ การจัดการคุกกี้ ตลอดจนการทบทวนนโยบายและช่องทางติดต่อ

1. นิยามของคุกกี้

     คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ text ไฟล์ โดยเว็บไซต์ของเรา จะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (เช่น Smart device) ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้จะมีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่าน และทำให้การทำงานของเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

     บริษัทฯจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงเว็บไซต์ เช่น IP Address เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

     2.1 เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ

     2.2 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้บริษัทฯเข้าใจถึงความสนใจและการเข้าใช้บริการของผู้เกี่ยวข้อง  

     2.3 เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรพัฒนาปรับปรุง           

3. ประเภทคุกกี้ที่ใช้งาน

     เว็บไซต์มีการใช้คุกกี้ทั้งของบริษัทฯ (First-party cookies)  และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third-party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่บริษัทฯใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ 

     3.1 คุกกี้ที่ใช้ จำแนกตามระยะเวลาในการจัดเก็บได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

         (1) Session cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์ 

         (2) Persistent cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออกจากฮาร์ดดิสก์ (hard disk) หรือจากอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

     3.2 คุกกี้ที่ใช้ จำแนกตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

         (1) คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานหรือให้บริการ (Strictly necessary cookies)   

            คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการใช้งานหรือการให้บริการพื้นฐานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์  อาทิ การระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชม (visitor identification) การเชื่อมต่อข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้งาน (ID synchronization) การแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน (segmentation) การประมวลผล (modeling) การแสดงผลบนเว็บไซต์ (reporting) ซึ่งหากปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้ (ตัวอย่างคุกกี้ที่ใช้งาน : Audience Manager)

         (2) คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Preferences or Functionality cookies) 

             คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่านสำหรับการเข้าสู่ระบบต่าง ๆ หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษาที่แสดงผลบนหน้าเพจ รวมทั้งจัดเก็บประวัติการค้นหา (search) บนเว็บไซต์ ซึ่งการปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ (ตัวอย่างคุกกี้ที่ใช้งาน : Search and Promote cookies)

         (3) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Statistics or Performance cookies) 

             คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เห็นการปฏิสัมพันธ์ของท่านในการใช้บริการเว็บไซต์รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการระบุและจดจำผู้ใช้งาน การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลด้านอื่น ๆ โดยใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ ทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเสนอแผนกิจกรรม (campaign) ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น โดยไม่สามารถระบุตัวตนหรือข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ซึ่งการปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้  (ตัวอย่างคุกกี้ที่ใช้งาน : Analytics cookies, Experience Cloud cookies, Target cookies, Data Workbench cookies และ Scene7 cookies)

4. การจัดการคุกกี้

     เบราว์เซอร์โดยทั่วไป จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้บนเว็บไซต์ เราได้ตลอดเวลาด้วยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน ซึ่ง เราได้อำนวยความสะดวกด้วยการรวบรวมลิงก์ (Uniform Resource Locator : URL) ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ตามตารางด้านล่าง ซึ่งจะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์นั้น 

     อนึ่ง เราขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ตามลิงก์ URL ด้านล่างนี้ โดย บริษัทฯขอปฏิเสธความรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญาในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวของท่าน เนื่องจากบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์นั้น และการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการตัดสินใจโดยอิสระของท่านเอง 

​ชื่อเบราว์เซอร์รายละเอียดข้อมูลการจัดการคุกกี้
Internet Explorerอ่านรายละเอียด
Microsoft Edgeอ่านรายละเอียด
Google Chromeอ่านรายละเอียด
Mozilla Firefoxอ่านรายละเอียด
Safari iOSอ่านรายละเอียด
Androidอ่านรายละเอียด
Operaอ่านรายละเอียด

  ทั้งนี้ หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่า บางส่วนของเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ 

5. การทบทวนนโยบาย

     บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่สู่สาธารณะทาง www.firetrade.co.th ซึ่งเจ้าของข้อมูลสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง

6. ช่องทางการติดต่อ

     หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามช่องทาง ดังนี้ 

6.1 บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1198/5 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 0 2026 0470 -92 (วันเวลาท าการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.30 น.)
อีเมล: pdpa@firetrade.co.th
6.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1198/5 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: 0 2026 0470 -92 (วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.30 น.)
อีเมล: dpo@firetrade.co.th