ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ตุลาคม 14, 2020
Fire Pump Flow Meter
พฤศจิกายน 9, 2020

The invitation for Shareholders to propose an agenda and to propose a qualified person to be elected as a director of the company in advance for Annual General Meeting of Shareholders 2021