FIRE RESISTANT CABLE (FRC)
Financial Services
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562
มิถุนายน 2, 2020
464646 5
WATER MIST SYSTEM
กรกฎาคม 7, 2020

FIRE RESISTANT CABLE (FRC)

464646


Fire Resistant Cable


สายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณทนไฟ เป็นสายไฟที่หุ้มด้วยฉนวนที่มีคุณสมบัติทนต่อความร้อนสูงและไม่ลุกไหม้ติดไฟได้ง่ายเพื่อป้องกันการสูญเสียการทำงานของระบบต่างๆ เนื่องจากสายไฟขาดจากเพลิงไหม้ และป้องกันเพลิงลุกลามไปตามสายไฟโดยอาศัยฉนวนเป็นเชื้อไฟ ซึ่งทางไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่งได้ทำการจัดจำหน่ายสายทนไฟที่ได้มาตรฐานสากลจาก MCI Draka ซึ่งได้รับมาตรฐานสากลเช่น
- IEC 60331
- BS 6387 : 2013
- SS299 : Part 1

Fire resistant cable is an electronic cable insulated in a heat-resistant and fire retardant material to prevent the loss of function of electronic devices by fire damage and prevent the propagation of fire through the insulation material. Firetrade Engineering is a distributor of MCI Draka Fire Resistant Cable which has been certified by many international standards such as;
- IEC 60331
- BS 6387 : 2013
- SS299 : Part 1

TYPE OF FIRE RESISTANT CABLE

- MAX-FOH

- MAX-FOH(i)

- MAX-FOH (OSCR)