ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ตุลาคม 10, 2019
นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตุลาคม 11, 2019

The invitation for Shareholders to propose an agenda of AGM of Shareholders 2020 and to propose a qualified person to be elected as a director