แจ้งข้อมูลการทุจริต
ผู้รับเรื่องแจ้งข้อมูลการทุจริต:
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการAC เลขานุการบริษัท

คำชี้แจงเรื่องร้องเรียน
1. กรุณาระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail จริงของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา 2. ข้อความที่ท่านใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ และต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ 3. หากข้อร้องเรียนของท่านเป็นเท็จและทำให้ผู้อื่นเสียหาย ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 4. ข้อมูลที่ท่านร้องเรียน/ร้องทุกข์จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ 5. ข้อร้องเรียนของท่านจะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา/ปรับปรุงคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 6. ท่านได้อ่านและยอมรับข้อตกลงเป็นอย่างดีแล้ว