Addressable Control Panel
Addressable Control Panel
ธันวาคม 5, 2020
Release Control Panel
Release Control Panel
ธันวาคม 5, 2020

Conventional Control Panel

Conventional Control Panel

Conventional Control Panel


แผงควบคุมในลักษณะนี้จะมีการรายงานการเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นโซน ซึ่งไม่สามารถระบุตำแหน่งเจาะจงได้ว่าเกิดเหตุที่จุดใดในโซนดังกล่าว ซึ่งทำให้อุปกรณ์มีราคาถูก และเหมาะสมกับสถานที่ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ชนิดของแผงควบคุมจะขึ้นกับจำนวนโซนที่สามารถรองรับได้

This type of control panel can only report fire in zones, which cannot distinguish individual device in each zone. This simplified system resulted in a cheap affordable fire alarm control panel suitable for small businesses. Control panel of this type can be further divided by the number of zones it can handle.