ชุด (MD&A) ไทย ปี 2564

พฤษภาคม 19, 2022

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาศที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

พฤศจิกายน 16, 2021

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

กันยายน 3, 2021

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30มิถุนายน 2564

กันยายน 3, 2021

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564