มีนาคม 13, 2020

INVITATION TO THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

มีนาคม 13, 2020

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มีนาคม 5, 2019

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

มีนาคม 5, 2019

INVITATION TO THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

มีนาคม 20, 2018

INVITATION TO THE 2018 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

มีนาคม 20, 2018

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561

ธันวาคม 14, 2017

2.2 Proposal of Director Nomination for Annual General Meeting of Shareholders Year 2018

ธันวาคม 14, 2017

2.1 Proposal of Agenda for Annual General Meeting of Shareholders Year 2018

ธันวาคม 14, 2017

The invitation for Shareholders to propose an agenda of AGM 2019 and to propose a qualified person to be elected as a director of the company in advance

ธันวาคม 14, 2017

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562