มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องกันหนาว และอุปกรณ์กีฬา