งานสัมมนา “วิวัฒนาการของการดับเพลิงโดยสารสะอาด และข้อมูลเชิงลึกของ FM200”