BRADY
พฤษภาคม 12, 2022
Financial Services
FTE_ENG _2021 NOTES
พฤษภาคม 19, 2022

ESNICO

Emergency Showers and Eyewash

ที่ล้างตาฉุกเฉินและฝักบัวฉุกเฉิน คืออะไร...และสำคัญยังไง.....?

       ที่ล้างตาฉุกเฉินและฝักบัวฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ออกแบบมาเพื่อชำระล้างการปนเปื้อน หรือ ช่วยบรรเทาสารพิษหรือสารอันตรายใดๆ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ในกรณีที่สารอันตรายหกใส่ร่างกาย ใบหน้า หรือดวงตาของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในช่วง 10 ถึง 15 วินาทีแรก หลังจากการสัมผัสกับสารอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารกัดกร่อน มีความสำคัญ การรักษาที่ล่าช้า แม้เพียงไม่กี่วินาที อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้ ซึ่งที่ล้างตาฉุกเฉินจะช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้น และฝักบัวฉุกเฉินยังในการดับไฟเสื้อผ้าหรือเพื่อล้างสิ่งปนเปื้อนออกจากเสื้อผ้าได้อีกด้วย โดยมีหลักการทำงานที่สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน โดยการใช้มือผลัก หรือใช้มือดึงเท่านั้น เพื่อให้สามารถเปิดน้ำ และใช้ชำระล้างได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
       อีกทั้งตามกฎกระทรวง ที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงานและปฏิบัติตาม และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย) ซึ่งในหัวข้อ ๑๑ ได้ระบุไว้ว่า
       ในบริเวณที่ลูกจ้างทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย ให้นายจ้างจัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยตามรายการ ดังต่อไปนี้
       (๑) ที่ชำระล้างสารเคมีอันตรายที่ลูกจ้างสามารถใช้ได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน อย่างน้อยต้องมีที่ล้างตา และฝักบัวชำระล้างร่างกายจากสารเคมีอันตราย
       (๒) ที่ล้างมือและล้างหน้า ไม่น้อยกว่าหนึ่งที่ต่อลูกจ้างสิบห้าคน และเพิ่มตามสัดส่วนของลูกจ้างส่วนที่เกินเจ็ดให้ถือเป็นสิบห้าคน

       ซึ่งจากกฎกระทรวงนี้ ทำให้โรงงานที่มีการทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายจึงจำเป็นต้องมีที่ล้างตา และฝักบัวชำระล้างร่างกายจากสารเคมีอันตราย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

Emergency Showers and Eyewashes

ชุดฝักบัวพร้อมที่ล้างตาฉุกเฉินแบบใช้มือผลัก-ดึง

ESW010MS

ชุดฝักบัวพร้อมที่ล้างตาฉุกเฉินแบบใช้มือผลัก-ดึง

ESW010YS

ที่ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ช่วยบรรเทาสารพิษหรือสารอันตรายใดๆ เช่น สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนชั่วคราว ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายในกรณีที่สารอันตรายหกใส่ร่างกาย ใบหน้า หรือดวงตาของผู้ปฏิบัติงาน

ชุดฝักบัวพร้อมที่ล้างตาฉุกเฉินของ ESNICO เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI Z358.1-2014 และข้อกำหนดของ OSHA ใน OSHA 29 CFR 1910.151 ซึ่งระบุว่าในสภาพแวดล้อมใดๆ

ที่ดวงตาหรือร่างกายของมนุษย์อาจสัมผัสกับวัสดุที่เป็นอันตรายหรือกัดกร่อนใดๆ จะต้องวางอุปกรณ์ที่เหมาะสมไว้ในบริเวณที่ทำงานเพื่ออาบน้ำล้างตาและร่างกายในกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
ที่ล้างตาเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ช่วยบรรเทาสารพิษหรือสารอันตรายใดๆ ชั่วคราว เช่น สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายในกรณีที่สารอันตรายหกใส่ร่างกาย ใบหน้า หรือดวงตาของผู้ปฏิบัติงาน

ชุดที่ล้างตาฉุกเฉินของ ESNICO เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI Z358.1-2014 และข้อกำหนดของ OSHA ใน OSHA 29 CFR 1910.151 ซึ่งระบุว่าในสภาพแวดล้อมใดๆ ที่ดวงตาหรือร่างกายของมนุษย์อาจสัมผัสกับวัสดุที่เป็นอันตรายหรือกัดกร่อนใดๆ จะต้องวางอุปกรณ์ที่เหมาะสมไว้ในบริเวณที่ทำงานเพื่ออาบน้ำล้างตาและร่างกายในกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

Pedestal Eyewashes (ที่ล้างตาฉุกเฉินแบบตั้งพื้น)

ที่ล้างตาแบบฝังพื้นมักใช้ในสถานที่ที่ไม่มีผนังให้ยึด มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในที่ร่มและกลางแจ้ง

ESW030MS

ESW030YS

ที่ล้างตาเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ช่วยบรรเทาสารพิษหรือสารอันตรายใดๆ ชั่วคราว เช่น สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายในกรณีที่สารอันตรายหกใส่ร่างกาย ใบหน้า หรือดวงตาของผู้ปฏิบัติงาน

ชุดที่ล้างตาฉุกเฉินของ ESNICO เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI Z358.1-2014 และข้อกำหนดของ OSHA ใน OSHA 29 CFR 1910.151 ซึ่งระบุว่าในสภาพแวดล้อมใดๆ ที่ดวงตาหรือร่างกายของมนุษย์อาจสัมผัสกับวัสดุที่เป็นอันตรายหรือกัดกร่อนใดๆ จะต้องวางอุปกรณ์ที่เหมาะสมไว้ในบริเวณที่ทำงานเพื่ออาบน้ำล้างตาและร่างกายในกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

Portable Eyewash Station

Portable Eyewash Station Model ESW6014

ชุดที่ล้างตาแบบพกพาใช้ในสถานที่ที่ไม่มีน้ำประปา และใช้ภายในอาคาร สถานีล้างตาบรรจุน้ำไว้ด้วยตัวมันเอง ระยะเวลาใช้งานมากกว่าหรือเท่ากับ 15 นาที ตามที่ ANSI Z358.1 กำหนด

ต้องทำการทดสอบหรือทำความสะอาดทุกสัปดาห์ ตามที่ OSHA แนะนำ ควรใช้น้ำสะอาด น้ำกรอง หรือผสมน้ำเกลือ ในการเติมน้ำ เพื่อใช้งานอุปกรณ์ล้างตาแบบพกพาหมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ โดยใช้น้ำบริสุทธิ์หรือน้ำเกลือ ในการทำความสะอาด

Portable Eyewash with Cart Model ESW6014-CA

ชุดที่ล้างตาแบบพกพาสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่ด้วยรถเข็น และใช้ภายในอาคาร เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำ รถเข็นมีถังเก็บน้ำเสียซึ่งสามารถเก็บน้ำเสียที่ใช้แล้ว

ชุดที่ล้างตาแบบพกพาใช้ในสถานที่ที่ไม่มีน้ำประปา สถานีล้างตาบรรจุน้ำไว้ด้วยตัวมันเอง เวลาในการใช้งานมากกว่าหรือเท่ากับ 15 นาที ตามที่ ANSI Z358.1 กำหนด