Micro Data Center
464654
Indicating Device
ธันวาคม 5, 2020
Dry Sprinkler (หัวสปริงเกอร์ห้องเย็น)
มกราคม 22, 2021

Micro Data Center

Micro-datacenter อนาคตของโครงสร้างพื้นฐานระบบไอที

ในอดีต โครงสร้างพื้นฐานของระบบไอทีขององค์กรต่างๆ นั้นจะหนีไม่พ้นห้องเซิฟเวอร์สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งแผงหน่วยความจำ, Mail Server, ระบบเชื่อมต่อเครือข่าย, Application Server, ระบบระบายความร้อน, และระบบสำรองไฟฟ้า ซึ่งเมื่อนำมาประกอบรวมกันแล้วจะใช้พื้นที่อย่างมาก และระบบมีความซับซ้อนยากแก่การบำรุงรักษา รวมถึงใช้พลังงานสูงมาก ในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีด้านการ virtualization ทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีแบบ Hyper converge สามารถรวมศูนย์อุปกรณ์ต่างๆ มาอยู่ในระบบเดียวได้ ทำให้สามารถลดขนาดของโครงสร้างระบบไอทีลงได้อย่างมาก ซึ่งก็ทำให้ระบบง่ายต่อการบำรุงรักษาและไม่ซับซ้อนในการใช้งาน โดยยังคงความเสถียรของระบบไว้ได้ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีนั้นสามารถเข้าถึงได้โดยองค์กรและบริษัทต่างๆ มากขึ้น

13434

Figure 1 เปรียบเทียบโครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีแบบทั่วไป และแบบ Hyper converged

Micro-datacenter นั้นเป็นการรวมองค์ประกอบทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีไว้ในตู้อุปกรณ์เพียงตู้เดียวเท่านั้น ชิ้นส่วนต่างๆ เป็นแบบ pre-fabricated ทำให้การติดตั้งระบบไอทีที่หน้างานไม่ยุ่งยากและรวดเร็ว นอกจากนี้ Micro-datacenter ยังทำการบำรุงรักษาและใช้งานได้ง่ายด้วยแผงควบคุมหน้าตู้ที่รวมฟังก์ชันและระบบตรวจสอบทุกอย่างที่จำเป็นต่อการใช้งานและบำรุงรักษาไว้ในตัว ทั้งระบบตรวจวัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ระบบระบายความร้อน, น้ำ และเพลิงไหม้ เป็นต้น

13434 2
13434 3

Figure 2 Micro-datacenter

ข้อดีของการรวมอุปกรณ์ระบบ datacenter ทุกอย่างให้มาอยู่ในตู้เพียงตู้เดียวอีกประการคือการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีระบบระบายความร้อนขนาดใหญ่หรือหลายชุดซึ่งสิ้นเปลืองไฟฟ้าและใช้พื้นที่มากสำหรับดูแลอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกจากกัน การปิดผนึกอุปกรณ์จากฝุ่น ความชื้น ไอน้ำ เสียง สามารถทำได้ดีมากขึ้นอีกด้วย

Micro-datacenter ของ Delta นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมข้อดีต่างๆ ของ Micro-datacenter ข้างต้นไว้ด้วยกัน โดยมีรูปแบบตู้ Micro-datacenter ที่หลากหลายที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

13434 4
13434 5
13434 6

Figure 3 Delta DSE series Micro-datacenter

นอกจากนี้ Micro-datacenter ของ Delta นั้นยังเป็นระบบแบบ modular ทำให้การขยับขยายขีดความสามารถของระบบไอทีสามารถทำได้โดยการเพิ่มตู้ U-Space และอุปกรณ์ภายในเท่านั้น ทำให้เป็นระบบที่รองรับการขยายตัวในอนาคตด้วย