New 343434 1
TEMCA 2016
สิงหาคม 18, 2016

SEMINAR 18-8-2016

New 343434 2
ทางบริษัทไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน ได้ร่วมกับผู้ผลิตยี่ห้อ SECURITON และ SIGNIFIRE จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั้งในส่วนของ OWNER และ ผู้รับเหมา เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ของทั้ง 2 ยี่ห้อ ดังกล่าว