Financial Services
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พฤษภาคม 27, 2022
ESW06014
กรกฎาคม 23, 2022


EMERGENCY SHOWER AND EYEWASH (อุปกรณ์ชำณ์ ชำระล้างฉุกฉุ เฉินฉิ หรือรื อ่างล้างตาฉุกฉุ เฉินฉิ )

อุปกรณ์ชำณ์ ชำระล้างฉุกฉุ เฉิน หรือรื อ่างล้างตาฉุกฉุ เฉิน เป็นอุปกรณ์ที่ณ์ ที่ จำ เป็นสำ หรับรั ป้อป้ งกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขึ้ ได้จด้ ากการ ทำ งานในสถานที่ทำ งาน ที่มีคมี วามเกี่ยวข้อข้ งกับสารเคมีอัมี อันตราย โดยอุปกรณ์อ่ณ์ อ่างล้างตาฉุกฉุ เฉินใช้สำช้ สำหรับรั ชำ ระล้างตา และอุปกรณ์ฝัณ์ ฝักบัวบัฉุกฉุ เฉินใช้สำช้ สำหรับรั ชำ ระล้างร่าร่ งกายจากสารเคมีอัมี อันตราย