EMERGENCY SHOWER AND EYEWASH (อุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน หรือ อ่างล้างตาฉุกเฉิน)

อุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน หรือ อ่างล้างตาฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำงานในสถานที่ทำงาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย โดยอุปกรณ์อ่างล้างตาฉุกเฉินใช้สำหรับชำระล้างตา และอุปกรณ์ฝักบัวฉุกเฉินใช้สำหรับชำระล้างร่างกายจากสารเคมีอันตราย